Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba) od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA (u daljnjem tekstu: Bolnica) donosi sljedeću

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Bolnica, kao voditelj obrade obvezuje se da će osobne podatke pacijenata i zaposlenika koristiti na način da se poštuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sukladno Uredbi.

Prateći implementaciju Uredbe nastojati ćemo sačuvati dignitet skupova osobnih podataka koji se koriste u svrhu pružanja zdravstvene zaštite pacijenata te provođenja poslovnih procesa, kao i povjerljivost svih osobnih podataka zaposlenika prikupljenih u području radnog prava. U svrhu zaštite osobnih podataka Bolnica provodi organizacijske, kadrovske i tehničke mjere kako bi se osigurala zaštita sigurnosti podataka u skladu s propisima o zaštiti istih i spriječilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjena, neovlašteno otkrivanje i pristup osobnim podacima.

Svrha prikupljanja i obrade podataka

Bolnica obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

1. Izvršavanje ugovora ili poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora kao i radi izvršavanja zakonskih obveza u smislu pružanja zdravstvene skrbi – osobni podaci obrađuju se u svrhu liječenja pacijenata i reguliranja prava i obveza radnika iz radnog odnosa te odnosa sa dobavljačima i partnerima sukladno važećim pozitivnim pravnim propisima (npr. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o računovodstvu, Zakon o zaštiti pacijenata, Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama itd.) te internim aktima Bolnice u svrhu izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka te radi ispunjenja legitimnih interesa Bolnice i zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu.

2. Naplate potraživanja – ako ispitanik ne ispuni obvezu, Bolnica može proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama osoba za naplatu potraživanja.

3. Tehnička i druga zaštita Bolnice – temeljem legitimnih interesa osobni podaci obrađuju se u svrhu sudskih sporova, osiguranja IT sigurnosti, video nadzora radi zaštite ispitanika te provođenja mjera za zaštitu poslovnih prostora Bolnice.

4. Ostvarivanje kontakta i komunikacije s ispitanikom – prikupljaju se osobni podaci ispitanika u svrhu ostvarivanja kontakata kako bi se ostvarili ugovorni odnosi ili zdravstvena skrb.

Definiranje i razumijevanje ključnih pojmova:

1. Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, odnosno uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

2. Obrada i pohrana osobnih podataka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

3. Ispitanik – fizička osoba čije osobne podatke Bolnica prikuplja, odnosno osoba koja je Bolnici podnijela navedene podatke ili čiji su osobni podaci Bolnici iz zakonom predviđenih razloga dostavljeni (pacijenti, radnici, suradnici itd.).

4. Primatelj osobnih podataka – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se iz određenih razloga otkrivaju osobni podaci.

5. Voditelj obrade – Bolnica, koja samostalno ili zajedno s drugim voditeljem obrade, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

6. Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Bolnice.

7. Voditelj obrade osobnih podataka - Voditelj obrade osobnih podataka odgovoran je za obradu osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, tel: +385 44 569 200, fax: +385 44 679 005, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., web: www.npbp.hr, OIB: 76024026802.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ispitanici mogu kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe. Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka Bolnice je:
Jelengradska 1, 44317 Popovača, tel: +385 44 569 276, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prava ispitanika

1. Pravo na pristup informacijama - ispitanik ima pravo tražiti potvrdu obrađuje li Bolnica njegove osobne podatke, koje sve osobne podatke obrađuje te pristup svojim osobnim podacima. Pravo na pristup informacijama ispitanik može ostvariti na način da preda Bolnici ispunjen Zahtjev za pristup osobnim podacima. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati ' Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')
Na podneseni zahtjev, Bolnica će odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Iznimno, u slučaju velikog broja zahtjeva ili složenosti ispitanikovog upita, navedeni rok može se produžiti za još dva mjeseca.

2. Pravo na ispravak - za osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, ispitanik u svakom trenutku može tražiti njihov ispravak ili dopunu. Navedeno pravo ostvaruje se predajom Bolnici ispunjenog Zahtjeva za ispravak ili dopunu osobnih podataka. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

3. Pravo na brisanje - ispitanik može tražiti brisanje osobnih podataka ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako osobni podaci više nisu nužni za svrhu u koju su prikupljeni, ako se povuče privola, ako ne postoje legitimni razlozi za obradu, ako ne postoji legitimni interes za obradu osobnih podataka i sl. Navedeno pravo ostvaruje se predajom Bolnici ispunjenog Zahtjeva za brisanje osobnih podataka. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

4. Pravo na ograničenje obrade - ispitanik može tražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako ospori točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje Bolnici omogućuje provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada osobnih podataka bila nezakonita, ako Bolnici osobni podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva te ako je ispitanik podnio prigovor o legitimnim razlozima obrade podataka. Navedeno pravo ostvaruje se predajom Bolnici ispunjenog Zahtjeva za ograničenje obrade osobnih podataka. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

5. Pravo na prenosivost - ispitanik može zatražiti od Bolnice prijenos podataka drugom voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu ako te podatke Bolnica obrađuje na temelju dane privole koja se može opozvati, radi ispunjenja ugovornih obveza te ako se obrada provodi automatiziranim putem. Navedeno pravo ostvaruje se predajom Bolnici ispunjenog Zahtjeva za prenosivost osobnih podataka. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

6. Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na prigovor ako se osobni podaci ne obrađuju u legitimne svrhe, ako se obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ako se ispitanik protivi obradi i povuče privolu te ako obrada nije nužna radi provođenja zadaća javnih tijela ili za potrebe javnog interesa. Navedeno pravo ostvaruje se predajom Bolnici ispunjenog Prigovora na obradu osobnih podataka. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

7. Pravo na zahtjev za utvrđivanje povrede prava - ukoliko ispitanik smatra da je Bolnica povrijedila bilo koje njegovo prava iz područja zaštite podataka, odnosno postupala suprotno pozitivnim pravnim propisima o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo uložiti zahtjev za utvrđivanje povrede prava. Podnositelj navedeni zahtjev ima pravo uložiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene pozitivnih propisa, drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost te nadzornom tijelu Europske unije. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

8. Pravo na opoziv privole - ukoliko se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na privoli, ispitanik ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku. Ispunjeni Zahtjev ispitanik može:
• poslati u e-mail poruci na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Kao predmet e-mail poruke ispitanik treba upisati 'Zahtjev za naziv zahtjeva koje obrađuje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača kao Voditelj obrade' ili
• Pisani zahtjev dostaviti na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača (s naznakom 'Za Službenika za zaštitu osobnih podataka')

DOKUMENTACIJA O PRIVATNOSTI

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Zahtjev za pristup osobnim podacima
Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka
Zahtjev za brisanje osobnih podataka
Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka
Zahtjev za prenosivost osobnih podataka
Prigovor na obradu osobnih podataka