JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA LICITACIJOM

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: MK/IKR 2176-128-02-1414-10/22
Popovača, 07. lipanj 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA LICITACIJOM


PREDMET PRODAJE: CITROEN JUMPER
-vlasnik vozila: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT
Jelengradska 1, 44317 Popovača
-vrsta vozila: osobno (M1)
-marka i tip vozila: Citroen Jumper 33L2HI HDI 120
-broj šasije: VF7YBBMFB11296843
-godina proizvodnje: 2007.
-valjanost registracije: neregistriran
-stanje: neispravan
-početna cijena: 15.000,00kuna

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE

Prodaja se provodi usmenim nadmetanjem-licitacijom.

Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju vozila (u daljnjem tekst: Povjerenstvo)

Pravo licitiranja imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije neposredno prije početka postupka licitacije predaju Povjerenstvu dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje u na IBAN NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA na broj HR8324840081104545324 otvoren kod Raiffeisen bank d. d na ime „jamčevina za osobno vozilo" (model:02, poziv: OIB uplatitelja) i to najkasnije dan prije dana održavanja licitacije. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od osam (8) dana. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od osam (8) dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Uz dokaz o uplati jamčevine ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta i OIB ponuditelja), presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra, broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane, kontakt telefon).

Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje nepotpune prijave i prijave osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene vozila sve dok se ne dođe do najviše ponuđenog iznosa za kupnju osobnog vozila. Minimalni iznos za koji se može podizati cijena je 10 % od iznosa početne cijene.

Osobno vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno" i isključuje svaku mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Plaćanje: u roku osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.

Kupac je dužan snositi sve troškove u svezi prijenosa vlasništva osobnog vozila i plaćanja
poreza.

III. PRAVO NA KUPNJU

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. 0 izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju osobnog vozila dužan je u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA potpisati kupoprodajni ugovor u roku petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj s kojim je zaključen kupoprodajni ugovor dužan je u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora isplatiti cjelokupan ugovoreni iznos kupoprodajne cijene uvećan za PDV-e koji snosi kupac, te preuzeti osobno vozilo što će se utvrditi zapisnički.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, osobno vozilo će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

IV. LICITACIJA ZA KUPNJU obaviti će se dana 14. lipnja 2022. godine ( utorak ) u 9,00 u krugu Tehničke službe NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1.

V. Predmetno osobno vozilo može se razgledati u krugu Tehničke službe NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, radnim danom od 8 - 14 sati.

VI. Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1 u vremenu od 8-14 sati svakim radnim danom ili na telefon broj: 044/569-236.

VII. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog nadmetanja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog nadmetanja, niti mora objasniti razlog odustanka.

VIII. Ovaj javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA te na službenoj internetskoj stranici Bolnice: www.npbp.hr

   NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
  DR.IVAN BARBOT POPOVAČA