ODLUKA O NE IZBORU KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIZANT PSIHIJATRIJE

URBROJ: DA/DL 2176-128-02-879-3-2/24
Popovača, 11. travnja 2024.

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, a povodom raspisanog natječaja koji je oglašen u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na WEB stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Zavodu za zapošljavanje dana 6. ožujka 2024. godine donosim

ODLUKU
o ne izboru kandidata za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
doktor medicine - specijalizant psihijatrije

1. U skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta („Narodne novine“ broj: 85/15 i 100/18) nakon provedenog postupka, a na temelju natječaja od 4. ožujka 2024. godine za dodjelu specijalizacije iz psihijatrije, neće se izvršiti izbor za dva izvršitelja.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Povjerenstvo za izbor kandidata za obavljanje poslova specijalizanata iz psihijatrije razmotrilo je podnesenu zamolbu kandidatkinje T.Ž.G. i podnesenu dokumentaciju, izvršilo bodovanje pristupnice sukladno članku 3. i 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanta („Narodne novine“ broj: 85/15 i 100/18), te sukladno članku 7. dostavilo ravnateljici NPB konačni rezultat.
Uvidom u spis pristupnice, a uzimajući u obzir broj ostvarenih bodova i razgovor obavljen s pristupnicom, utvrđeno je kako pristupnica T.Ž.G. nije ocijenjena kao kandidatkinja adekvatno motivirana i nema opća i specifična znanja za specijalističko usavršavanje iz psihijatrije i time ne zadovoljava uvjete za dodjelu specijalizacije iz psihijatrije za NPB.
Povjerenstvo je predložilo ravnateljici i donošenje odluke o neizboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije.
Kandidat J.K. nije pristupio psihološkom testiranju i razgovoru i provjeri znanja, sposobnosti i vještina.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv odluke nezadovoljna pristupnica može podnijeti prigovor Upravnom vijeću NPB u roku od 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno internetskoj stranici NPB.

   Ravnateljica:
  Prim. Marina Kovač, dr.med.