Javni natječaj za prodaju rashodovane imovine

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
URBROJ: DA 2176-128-02-2158-2/17
Popovača, 14.6.2017.

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rashodovane imovine

 

I. PREDMET PRODAJE
1. Osobni automobil
-vlasnik vozila: NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA Jelengradska 1, 44317 Popovača
-vrsta vozila: M1 osobni automobil
-marka i tip vozila: Volkswagen transporter C-120622
-model vozila: 2.5 TDI
-boja vozila: višebojan
-broj šasije: WV2ZZZ70Z3H085226
-država proizvodnje: Njemačka
-godina proizvodnje: 2002.
-datum prve registracije: 14.3.2003.
-valjanost registracije: neregistriran
-stanje: ispravan
-početna cijena: 8.000,00 kuna

2. Traktor

- marka vozila: Tomo Vinković
- tip vozila: TV-830K
-broj radnih sati: 3671 rh
-broj šasije: 4615
-godina proizvodnje: 1998.
-država proizvodnje: Hrvatska
-boja: crvena
-vrsta agregata: Diesel
-valjanost registracije: neregistriran
-stanje: ispravan
-početna cijena: 15.000,00 kuna

3. Malčer
-marka: Zanon
-tip: Trinciasarmenti
-model: TML 115
-tvornički broj: 12050
-stanje: ispravan
-godina proizvodnje: 2009.
-država proizvodnje: Italija
-početna cijena: 5.625,00 kuna

 

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Prodaja se provodi putem javnog natječaja – usmenim nadmetanjem-licitacijom. Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju rashodovane imovine (u daljnjem tekst:
Povjerenstvo)
Pravo licitiranja imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije neposredno prije početka postupka licitacije predaju Povjerenstvu dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na IBAN HR8324840081104545324 otvoren kod Raiffeisen bank d.d. na ime „jamčevina za kupnju rashodovane imovine“ (model: 02, poziv: OIB uplatitelja) i to najkasnije dan prije dana održavanja licitacije. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od osam (8) dana. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od osam (8) dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.
Uz dokaz o uplati jamčevine ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta i OIB ponuditelja), presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra ili obrtnog registra, broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane, kontakt telefon). Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene rashodovane imovine sve dok se ne dođe do najviše ponuđenog iznosa za rashodovanu imovinu. Minimalni iznos za koji se može podizati cijena je 5 % od iznosa početne cijene.
Rashodovana imovina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje svaku mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Plaćanje: u roku osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni.

poreza.

Kupac je dužan snositi sve troškove u svezi prijenosa vlasništva vozila i plaćanja

 

III. PRAVO NA KUPNJU

Natjecatelj koji ostvari pravo na kupnju rashodovane imovine dužan je u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA potpisati kupoprodajni ugovor u roku petnaest (15) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Natjecatelj s kojim je zaključen kupoprodajni ugovor dužan je u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora isplatiti cjelokupan ugovoreni iznos kupoprodajne cijene te preuzeti rashodovanu imovinu što će se utvrditi zapisnički.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, rashodovana imovina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

IV. LICITACIJA ZA KUPNJU obaviti će se dana 30.6.2017. godine (petak) u 9,00 sati u krugu Službe tehničkih i uslužnih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1.

V. Predmetna rashodovana imovina može se razgledati u dvorištu Službe tehničkih i uslužnih poslova NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, dana 29.6.2017. godine od 08,00–14,00 sati.

VI. Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1 u vremenu od 8–14 sati svakim radnim danom ili na telefon broj: 098/203-227 Franjo Martinović.

VII. NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog nadmetanja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog nadmetanja, niti mora objasniti razlog odustanka.

VIII. Ovaj javni natječaj će se objaviti u Moslavačkom listu, na oglasnoj ploči NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA te na službenoj internetskoj stranici Bolnice: www.npbp.hr

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA