NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme NJEGOVATELJ/ICA – 1 izvršitelj

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

URBROJ: DA/DL 2176-128-02- 2547/20.

Popovača, 29. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA:100-01/20-03/239, URBROJ:534-04-1-1/5-20-03 od  09. srpnja 2020. godine, objavljuje se

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. NJEGOVATELJ/ICA – 1  izvršitelj

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Stručna sprema i ostali uvjeti:

Ad. 1.  – NKV, završen program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

Uz pisanu zamolbu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku svjedodžbe,  presliku domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana,  potvrdu ili elektronički zapis od HZMO-a o radnom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na web stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Za natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od  30  dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA      

DR.IVAN BARBOT POPOVAČA