Udruga bolesnika

Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika osnovana je 1986.god. u sklopu Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot u Popovači na inicijativu djelatnika Odjela terapije radom i stručnog vodstva bolnice. Udruga ima status pravne osobe i djeluje za dobrobit psihičkih bolesnika unutar Bolnice kao i šire. Svoj rad svake godine proširuje suradnjom sa sve više vanjskih suradnika i ustanova sličnih interesa i ciljeva, kao i sa ostalim organizacijama iz šire društvene zajednice, koje pomažu naš rad.

Djelovanje Udruge odvija se kroz Odjel za radno-okupacijsku terapiju i rehabilitaciju. Radna terapija kao vid rehabilitacije govori o čovjeku kao biću koje svojim aktivnostima ostvaruje vezu s okolinom i okolinu prilagođava sebi. U okviru radne terapije potrebno je prepoznati potrebu svakog pojedinca za uravnoteženom okupacijom u životu. Okupacija mora biti takva da zadovoljava pojedinačnu potrebu za radom, ali i za druženjem, socijalnim funkcioniranjem i ubrzavanjem napretka. Vrsta rada mora ovisiti i o bolesnikovim sposobnostima, stupnju sadašnje efikasnosti, te njegovim znanjima i interesu.

Aktivnosti Službe provode se kroz psiho-socijalne, radne, okupacijske, likovno-kreativne i sportsko-rekreativne sadržaje. Važnost ovakvog tretmana je u što boljoj resocijalizaciji i rehabilitaciji bolesnika, u prevenciji i ublažavanju hospitalizma, postizanju što bolje prirodnosti realne životne sredine, jačanju samoinicijative - motivacije, učenju socijalnih modela ponašanja, u razvoju osobnosti i kreativnosti i očuvanju zdravih dijelova ličnosti svakog pojedinog bolesnika. Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika pri Bolnici Popovača djeluje kao poveznica između bolesnika i vanjske sredine. Za Udrugu i naše bolesnike te njihove radove saznali su mnogi diljem Hrvatske putem izložbeno-prodajnih aktivnosti te smo na takav način približili populaciju naših bolesnika široj socijalnoj zajednici. Isto tako, preko Udruge, ostvarujemo niz materijalnih i drugih donacija te se naj taj način sufinancira djelatnost radne terapije u dijelu nabave repromaterijala i gratifikacije rada bolesnika. Aktivnost Udruge je usmjerena ka poboljšanju mentalnog zdravlja populacije i smanjenje stigmatizacije duševnih bolesnika.

Ciljevi Udruge su:
• resocijalizacija i rehabilitacija duševnih bolesnika
• prevencija i ublažavanje hospitalizma
• postizanje što bolje prirodnosti i realne životne sredine tijekom liječenja
• jačanje samoinicijative i iskustva realnosti
• učenje socijalnih modela ponašanja
• razvoj osobnosti i kreativnosti
• suradnja sa srodnim udrugama i raznim ustanovama u zemlji
• edukacija članova Udruge i ostalih suradnika
• poticanje stručnog rada i usavršavanja
• poboljšanje uvjeta življenja duševnih bolesnika